கூட்டாண்மைத் தகவல்கள்

ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட திகதி 23rd பெப்ரவரி 2006
பதிவு செய்யப்பட்ட திகதி 27th ஜூன் 2007
நிறுவனத்தின் பதிவு எண் PB14PQ
நிறுவப்பட்டது 2006
மேற்கோள் திகதி 08th June 2011
ஃபிட்ச் மதிப்பீடு A(lka)
நிதி ஆண்டு நிறைவு 31st டிசம்பர்
கணக்காய்வாளர் PricewaterhouseCoopers
பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம் இல-185, யூனியன் பிளேஸ், கொழும்பு-2
துறை வங்கிகள் நிதி மற்றும் காப்புறுதிBankers Bank of Ceylon
  Commercial Bank of Ceylon PLC
  DFCC Bank PLC
  Hatton National Bank
  Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
  National Development Bank PLC
  Nations Trust Bank PLC
  Pan Asia Banking Corporation PLC
  Peoples’ Bank
  Sampath Bank PLC
  Union Bank of Colombo PLC

Make A Difference With Expert Team